Логотип

Публічний договір
на послуги доступу до мультисервісної телекомунікаційної мережі

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Договір – офіційна пропозиція (оферта) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти даний договір на надання Послуг. Договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

Абонентський рахунок – умовний персональний рахунок, на якому обліковуються кошти, що були сплачені Замовником та призначені для оплати вартості послуг за даним Договором.

Офіційний сервер Виконавця – http://link.net.ua – Публічний інформаційний ресурс у мережі Інтернет, доступний для всіх користувачів Мережі. Містить офіційну інформацію Виконавця про перелік та вартість надаваних послуг.

Сервер статистики – http://stat.link.net.ua – Спеціалізований закритий інформаційний ресурс у мережі Інтернет, доступний тільки для Замовників, що пройшли реєстрацію та авторизацію. Містить конфіденційну інформацію Замовника й інформацію про обсяги й вартість споживаних послуг.

Місце надання послуг (точка підключення до телекомунікаційної мережі передачі даних Виконавця) – належний Виконавцю кінцевий лінійно-кабельний пристрій у будинку (приміщенні) або у розподільній коробці (шафі), до якого здійснюється під єднання абонентського вводу Замовника.

Послуги – продукт діяльності Виконавця, спрямований на організацію та забезпечення доступу Замовника до мультисервісної телекомунікаційної мережі.

Абонентна плата – фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.

Мультисервісна телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для надання послуг за даним Договором.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1.    «Виконавець» зобов’язується надавати «Замовнику» платні послуги доступу до мультисервісної телекомунікаційної мережі за тарифами, діючими на момент надання послуг що наведені на офіційному сайті компанії: http://link.net.ua, а «Замовник» зобов’язується користуватись  даними послугами та своєчасно сплачувати їх вартість.
1.2.    Усі терміни, використані в даному Договорі, визначені в пункті «ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ» Договору. Інше тлумачення термінів неприпустиме.
1.3.    Характеристики послуг обираються Замовником самостійно та можуть змінюватися за згодою Сторін.
1.4.    Укладання Договору здійснюється шляхом заповнення Заяви-анкети (Додаток №1 до договору) в офісі Виконавця за адресою м. Кременчук, вул. Жовтнева буд.1 офіс 135, при цьому підписує Заяву-анкету особисто Замовник або інша особа, повноваження якої підтверджуються відповідними документами (довіреність та ін.).

2. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1.    Місцем надання послуг є адреса, за якою Замовник забажав отримувати замовлені послуги.
2.2.    Відповідальність Виконавця за цим Договором поширюється тільки до місця надання послуги, визначеному у п. 2.2 цього Договору.
2.3.    Уклавши даний Договір, Замовник виразив повну згоду з усіма правилами й умовами надання Послуг. Ніякі інші усні або письмові висловлення не можуть бути тлумаченні як інформація, що доповнює або спростовує умови даного Договору, крім випадків укладення письмової додаткової угоди до даного Договору.
2.4.    Послуги надаються винятково Замовнику. Замовник не має права перепродавати або надавати  замовлені послуги (або які-небудь частини послуг) будь-якій іншій третій особі. Вчинення Замовником вказаних дій є грубим порушенням умов цього Договору та законодавства України.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1.    Вартість послуг визначається згідно з тарифами, що діють на момент отримання послуг (в подальшому, зміни яких публікуються на офіційному сайті http://link.net.ua).
3.2.    Оплата послуг виконується в гривнях зручним для Замовника методом (ваучерами поповнення рахунку, безготівковий розрахунок або готівкою в касі Виконавця).
3.3.    За цим договором Замовник сплачує:
3.3.1.    Вартість послуг з підключення до мультисервісної телекомунікаційної мережі – одноразово в 3-и денний термін з для укладення Договору;
3.3.2.    вартість послуг Виконавця, що є предметом даного Договору, авансовим платежем на абонентський рахунок Замовника.
3.4.    Послуги надаються на умовах повної попередньої оплати їх вартості.
3.5.    Облік переліку й обсягу споживаних послуг ведеться автоматично за допомогою програмних засобів. Статистика публікується на сервері статистики за адресою: http://stat.link.net.ua.
3.6.    Виконавець вправі в односторонньому порядку змінити вартість послуг, оприлюднивши зміни до тарифів на офіційному сайті за адресою http://link.net.ua не менш ніж за 5 днів до набуття чинності змін до тарифів. У разі незгоди з будь-якою зміною тарифів, Замовник повинен негайно припинити користуватися послугами, що є предметом даного Договору. Відсутність відмови від даного Договору у вигляді письмової заяви, протягом 7-ми днів з дати оприлюднення Виконавцем інформації про внесення змін до тарифів, розглядається як згода Замовника зі зміною цін на послуги Виконавця.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1.    Виконавець має право:
4.1.1.    В односторонньому порядку змінювати умови даного Договору, ціну на послуги, інструкції, технічні специфікації й іншу стосовну до Послуг інформацію. Інформація про зміни й поточні версії документів публікуються Виконавцем на сайті http://link.net.ua у відповідних розділах. Ці зміни набувають чинності через 5 календарних днів після їх публікації. Якщо Замовник незгоден із внесеними змінами, він зобов’язаний припинити користуватися послугами та повідомити Виконавця про свою незгоду протягом 7-ми днів з дати публікації. Продовження користування Послугою приймається за згоду Замовника з новими умовами.
4.1.2.    Призупинити доступ Замовника до Послуги без попереднього попередження при відсутності коштів на особистому рахунку Замовника. Доступ до послуг відновлюється після поповнення Замовником свого особистого рахунку.
4.1.3.    Тимчасово призупиняти надання послуг через надзвичайні обставини, з технічних причин або з метою поліпшення послуг.
4.1.4.    Призупинити надання послуг Замовнику без попередження у випадку, якщо Виконавцем виявлені за Замовником дії, які винятково на думку Виконавця є небажаними, завдають шкоди або незручність кому-небудь, викликають занепокоєння або роздратування, порушують будь-які загальноприйняті й приватні правила або законодавство. До таких дій належать, наприклад, розсилання небажаної пошти, несанкціонований доступ до комп’ютерів, спроби злому, крадіжки інформації, неетичне поводження, поширення вірусів або навмисні дії по погіршенню умов надання послуг.  Виконавець усвідомлює те, що здійснюючи попереджувальні дії, спрямовані на припинення випадків комп’ютерного хуліганства й злочинів: 1) впевнений у їхньому прояві; 2) діє на захист власних інтересів і інтересів більшості своїх Замовників. У випадку примусового призупинення надання послуг доступ може бути відновлений, якщо Замовник надасть Виконавцю письмові гарантії про неповторення дій, що змусили Виконавця призупинити надання послуг.
4.1.5.    Припинити доступ Замовника до послуг у випадку повторного порушення Замовником п. 4.1.4 й розірвати даний Договір. При таких обставинах Замовник втрачає право на користування послугами надалі. Залишки коштів на особистому рахунку Замовника у таких випадках не повертається, вартість включення Замовнику не компенсується.
4.1.6.    У випадках масових вірусних атак та інших дестабілізуючих роботу Мережі проявах, у тій частині Мережі, яка контролюється Виконавцем, останній бере на себе зобов’язання і має право на будь-які дії, спрямовані на захист своїх інтересів і інтересів Замовників-Споживачів, як то: попередня автоматична перевірка всієї вхідної пошти на наявність вірусів, фільтрація пакетів у мережі та інше.
4.2.    Виконавець зобов’язаний:
4.2.1.    Надати Замовнику доступ до телекомунікаційної мережі у строк вказаний в Заяві-анкеті. Строк рахується з моменту набуття чинності даного Договору та повної оплати Замовником вартості послуг з підключення та забезпечення Замовником технічної можливості щодо надання послуг за цим Договором без шкоди для третіх осіб. Послуги, надання яких пов’язане з роботами, виконуваними третіми особами, надаються у відповідності зі строками, визначеними цими особами. Надання Замовнику послуг за цим Договором може бути відкладене до виконання Замовником всіх необхідних технічних умов.
4.2.2.    Надавати Замовнику вичерпну інформацію, необхідну для виконання даного договору, а також інформацію про надавану Послугу.
4.2.3.    Зберігати незатребувану електронну пошту Замовника протягом двох місяців від дня останнього звертання Замовника до своєї Електронної поштової скриньки. Після закінчення цього терміну незатребувана пошта й сама поштова скринька безповоротно закривається.
4.2.4.    Виконавець не може гарантувати, що Послуга ніколи не буде мати неполадки або дефекти, але зобов’язується виправляти відомі йому неполадки з першою ж нагодою. Повідомлення про неполадки приймаються за зазначеними у цьому Договорі або офіційному сервері контактними адресами. Регламент виконання ремонтних робіт, що сталися не заплановано,  складає 4 доби з дня отримання повідомлення про неполадки від Замовника. Виключенням стає настання обставин описаних в пункті 8.1.
4.2.5.    Виконавець залишає за собою право надсилання Замовнику (в т.ч. по електронній пошті) інформацію про нові послуги та зміни у порядку, формі надання, вартості, порядку оплати послуг, тощо.
4.3.    Замовник має право:
4.3.1.    За заявою Замовника перелік послуг може бути розширений або скорочений відповідно до діючого на даний момент Прейскуранта й з відповідним перерахунком вартості Послуг.
4.3.2.    Безкоштовно отримувати вичерпну інформацію про зміст, якість, вартість і порядок надання Послуг.
4.3.3.    Доводити до відома Виконавця пропозиції щодо надаваних або бажаних Послуг.
4.3.4.    Припинити користуватися Послугами, тимчасово або остаточно, попередивши письмово Виконавця не менш ніж за 30(тридцять) календарних днів до дня припинення користування послугами. Тимчасове припинення користування Замовником Послугами допускається на період не більш ніж на 2(два) календарних місяці протягом одного календарного року.
4.3.5.    Користуватися засобами шифрування й криптозахисту у випадках, коли це не суперечить чинному законодавству України.
4.4.    Замовник зобов’язаний:
4.4.1.    Після набуття чинності даного Договору сплатити Виконавцю вартість послуг з підключення Замовника до його телекомунікаційної мережі, згідно п.3.3.1 даного Договору.
4.4.2.    Виконувати всі умови й правила надання Послуг, викладені в даному Договорі, в інших документах і інструкціях, що мають відношення до надаваних Послуг.
4.4.3.    Не допускати дій, які можуть створювати загрозу інформаційній безпеці, не публікувати й не передавати через Мережу  будь-яку інформацію й програмне забезпечення, зміст або використання яких суперечить Українському й міжнародному законодавству, завдає шкоди або незручність третім сторонам, свідомо містить у собі віруси або інші шкідливі програмні компоненти: у т.ч. програми що дозволяють отримувати чужі паролі, або наносити яку-небудь шкоду іншим користувачам Мережі.
4.4.4.    Під час отримання послуг  користуватися виключно ліцензійним програмним забезпеченням.
4.4.5.    Надати Виконавцю достовірні дані про себе.
4.4.6.    Своєчасно здійснювати оплату вартості наданих Виконавцем послуг.
4.4.7.    Надати місце для розміщення обладнання доступу до телекомунікаційної мережі, в місцях спільного користування і технологічних приміщеннях свого будинку. Замовник дозволяє Виконавцю користуватися тією частиною майна в будинку, в якому проживає, та на яке має відповідне право (власності, користування, тощо) та зобов’язується забезпечити використання Виконавцем технологічних шахт, підвалів, технічних поверхів, дахів та ін.  для проведення телекомунікаційної мережі.
4.4.8.    На вимогу Виконавця забезпечити його працівникам доступ до технологічних приміщень та місць загального користування (електричні щитки, підвали, дахи, технічні поверхи та інше) свого будинку для проведення робіт по підключенню Замовника до телекомунікаційної мережі.
4.4.9.    На вимогу Виконавця надати його працівникам, при пред’явленні ними підтвердних документів, можливість проведення у своєму будинку технічного огляду та ремонту обладнання, яке використовується Замовником для доступу  до телекомунікаційної мережі Виконавця.
4.4.10.    Сплатити заборгованість, існуючу на момент розірвання даного Договору.
4.4.11.    У разі виникнення перерв при наданні послуг, Замовник зобов’язаний негайно письмово повідомити Виконавця.
4.4.12.    Замовник зобов’язується не надавати телекомунікаційні послуги третім особам.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.    Сторони несуть матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
5.2.    Виконавець ні при яких умовах не несе відповідальності за які-небудь збитки (реальні збитки і втрачена вигода) отримані Замовником і пов’язані з використанням або неможливістю використання надаваних в рамках даного договору Послуг.
5.3.    Замовник відповідає за збереження свого імені користувача та пароля, а також за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання.
5.4.    Виконавець не несе відповідальності за неможливість інформування Замовника у випадку надання Замовником недостовірної інформації при Реєстрації.
5.5.    Чинний Договір не має на меті використання наданих Замовнику послуг в його комерційних цілях (здійснення підприємницької діяльності з боку Замовника). В разі використання Замовником послуг, наданих Виконавцем згідно цього Договору, для підприємницької діяльності, Виконавець за жодних обставин не несе ніякої відповідальності за результати (які позитивні, так і негативні),  такої підприємницької діяльності з боку Замовника, в тому числі й втрачену вигоду.
5.6.    Виходячи з конкретних обставин, відшкодування збитків може бути встановлене тільки за рішенням суду. У цьому випадку, сума відшкодування не може перевищувати суму, фактично сплачену Замовником протягом останнього календарного місяці за даним Договором.
5.7.    Виконавець попереджує Замовника, що несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних мереж (комп’ютерів), мереж електрозв’язку та комп’ютерних систем, розповсюдження та використання в мережі шкідливого програмного забезпечення тягне за собою кримінальну відповідальність згідно статей 361, 3611,3612, 362, 363, 3631 Кримінального кодексу України, та при виявленні таких дій буде передавати матеріали у відповідні правоохоронні органи.

6. ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗМІНИ УМОВ

6.1 Виконавець призупиняє надання послуг Замовнику, в разі відсутності коштів на абонентському рахунку Замовника.
6.2 З моменту призупинення надання послуг через відсутність коштів на абонентському рахунку Замовника, за Замовником резервується виділений йому канал передачі даних. За резервування каналу передачі даних нараховується плата згідно діючого, на момент такого резервування, тарифу. При поповненні абонентського рахунку в першу чергу відшкодовуються витрати на резервування каналу передачі даних, решта – зараховується як попередня оплата за користування послугами за даним Договором.
6.3 Виконавець призупиняє надання Послуг Замовнику (повністю або частково) без завчасного попередження, якщо Замовник вчиняє дії, що суперечать законодавству чи порушують правила та норми користування Послугами.
6.4 За письмовою заявою Замовника, Виконавець припиняє надання послуг за цим Договором на термін, вказаний Замовником у заяві, але не  більш ніж на 60 днів. Якщо Замовник не відновив користування послугами, що є предметом даного Договору, після закінчення перебігу цього терміну, то даний Договір вважається розірваним за взаємною згодою Сторін.
6.5 У випадку не користування Замовником послугами Виконавця та/або не поповнення свого абонентського рахунку протягом 90 днів, даний Договір вважається розірваним за взаємною згодою Сторін але це не звільняє Замовника від фінансової відповідальності перед Виконавцем.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1 Претензії Замовника по надаваним Послугам приймаються до розгляду Виконавцем тільки в письмовій формі. Термін розгляду претензії 10 (десять) робочих днів.
7.2 Суперечки, що виникають у процесі виконання даного Договору, підлягають розгляду в суді (господарському суді) за місцем знаходження відповідача.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1 Виконавець і Замовник звільняються від відповідальності щодо даного договору у випадку настання обставин непереборної сили, що виникли мимо волі Сторін, і таких, настанню яких Сторони не могли перешкодити всіма доступними їм методами. Обставинами непереборної сили за даним Договором визначаються наступні події: війна й воєнні дії, повстання, мобілізація, страйки, епідемії, пожежі, стихійні лиха, аварії на транспорті та зовнішніх мережах, акти органів влади, що мають вплив на виконання зобов’язань, і всі інші події й обставини, які будуть визнані вповноваженим державним органом випадками непереборної сили.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ Й ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

9.1 Договір набуває чинності з моменту заповнення Заяви-анкети (Додаток №1 до договору) та отримання від Замовника першої оплати за замовлені Послуги у розмірі і порядку передбаченому даним Договором і діє один рік. Якщо за 10 (десять) календарних днів до закінчення терміну дії договору жодна із сторін не повідомить про його припинення, то договір вважається продовженим на тих же умовах на той же термін.
9.2 Даний Договір може бути розірваний ,з ініціативи Виконавця, в односторонньому порядку при настанні однієї з наступних подій:
9.2.1    Порушення Замовником умов даного Договору.
9.2.2    Не користування Замовником Послугами протягом 3-х місяців, крім випадків згідно п.4.3.4 даного Договору.
9.2.3    Відмова Замовника від даного Договору, шляхом письмового попередження Виконавця про таку відмову не менш ніж за 30(тридцять) календарних днів до     дня розірвання даного Договору але це не звільняє від фінансових зобов’язано Замовника перед Виконавцем.
9.2.4    Відмова Виконавця від даного Договору, при цьому Виконавець не менш ніж за 5 (п’ять) календарних днів повинен повідомити Замовника письмово (за допомогою факсу, звичайною (кур’єрською) поштою, тощо) про день розірвання Договору. У випадку надання Замовником при Реєстрації невірного номеру факсу або поштової адреси, договір вважається розірваним після закінчення 5 (п’яти) календарних днів з дати складення Виконавцем повідомлення про розірвання Договору.
9.3 При розірванні Договору на підставі, зазначеній у пункті 9.2.2, даний Договір розривається протягом одного дня без повідомлення Замовника. Реєстраційні і фінансові дані вилучаються. Залишок на абонентському рахунку та вартість підключення не повертається.
9.4 Розірвання даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення.
9.5 У випадку підключення Замовника до мультисервісної телекомунікаційної мережі за акційними пропозиціями, згідно яких вартість підключення є меншою від звичайних (номінальних) цін, і наступному розірванні Договору з ініціативи Замовника протягом одного року з дня підключення, останній зобов’язується компенсувати Виконавцю різницю вартості підключення між акційною ціною та звичайною (номінальною) ціною.